Trong kỳ 2 năm học 2017- 2018, Học thông minh sẽ bổ sung một số môn học sau:
-Trường Đại học kinh tế quốc dân:
+ Nguyên lý Mác -Lênin 2
+Vĩ mô 1 có giải thích
-Trường Đại học Thương mại:
+Nhập môn tài chính- tiền tệ
+Thị trường chứng khoán
+Mạng máy tính và truyền thông
+Quản trị tài chính 1.2 và 1.3